Polityka Prywatności dla Aplikacji „Pogromcy Śmieci”

Wersja z dnia 04.06.2020.

Polityka Prywatności dla Aplikacji „Pogromcy Śmieci” (dalej: Polityka Prywatności Aplikacji) reguluje zasady przetwarzania danych Użytkowników korzystających z Aplikacji  „Pogromcy Śmieci”.

Definicje 

Ilekroć w Polityce użyto poniższych pojęć, należy je rozumieć w następujący sposób:

a) Administrator danych – podmiot, ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych z związku z organizacją gry Pogromcy Śmieci; 

b) Aplikacja– oprogramowanie aplikacji mobilnej lub aplikacji webowej, działające online, umożliwiające korzystanie z gry edukacyjnej „Pogromcy Śmieci” dla uczniów szkół podstawowych;

c) Gra – gra edukacyjna „Pogromcy Śmieci”, w której mogą brać udział uczniowie Szkoły, jako Użytkownicy Aplikacji;

d) Konkurs – jeden z trybów edukacji w Grze, w ramach którego Usługodawca może za pośrednictwem Szkoły przyznać zwycięskiemu Użytkownikowi nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu; 

e) Kod dostępu –  cyfrowy kod umożliwiający logowanie do Gry danego Organizatora w Aplikacji;

f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

g) Szkoła – szkoła podstawowa funkcjonująca na obszarze terytorialnym Usługodawcy, której uczniowie jako Użytkownicy Aplikacji mogą brać udział w Grze;

h) Organizator – podmiot, który podpisał umowę z AMM Systems Sp. z o.o. dotyczącą warunków korzystania z gry, który odpowiada za organizację gry Pogromcy Śmieci oraz współpracuje ze Szkołą w celu zorganizowania Gry.

i) Regulamin –  Regulamin Gry określany przez Organizatora;

j) Polityka Prywatności Organizatora – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu przez Organizatora danych osobowych w związku z uczestnictwem w Grze; 

k) Usługodawca – AMM Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000314727, NIP: 8951932664 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

l) Użytkownik – uczestnik gry Pogromcy Śmieci, który korzysta z Aplikacji  .

Aplikacja 

Aplikacja kierowana jest do uczniów Szkół, które nawiązały współpracę z Organizatorami Gry i którzy za zgodą rodziców przystępują do uczestnictwa w Grze.

Z Aplikacji korzystać mogą wyłącznie osoby:

– które dobrowolnie chcą wziąć udział w Grze;

– których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na wzięcie udziału w Grze;

– którym Organizator przyznał uprawnienia do korzystania z Aplikacji;

Osoby, których rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili odpowiedniej zgody, nie mogą korzystać z Aplikacji.

Przetwarzanie danych dotyczących dzieci

Ponieważ Użytkownikami są dzieci poniżej 18 roku życia, Polityka Prywatności Aplikacji, Regulamin oraz Polityki Prywatności Organizatora muszą zostać zaakceptowane przez rodziców lub opiekunów prawnych Użytkowników.

Akceptacja podawanych powyżej dokumentów przez rodziców lub opiekunów prawnych, pobierana jest przez Organizatora w formie pisemnej za pośrednictwem Szkoły. Brak takiej akceptacji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Grze oraz wykorzystywane Aplikacji.

Regulamin i Polityka Prywatności Organizatora 

Przetwarzanie danych użytkownika jest realizowane w oparciu o Regulamin oraz Politykę Prywatności Organizatora. Dokumenty te:

– są dostarczane Użytkownikom oraz rodzicom lub opiekunom prawnym Użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem Szkoły oraz przed pobraniem zgody na udział w Grze;

– są dostępne w Aplikacji po podaniu prawidłowego Kodu dostępu do Gry danego Organizatora;

Brak uprawnień do Gry

W przypadku, gdy osoba, która pobrała Aplikację nie posiada uprawnień umożliwiających dostęp do Gry, a chce do niej przystąpić oraz jest dzieckiem w wieku szkolnym lub jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku szkolnym, może skontaktować się ze szkołą do której uczęszcza dziecko w celu sprawdzenia czy szkoła ta, funkcjonuje na obszarze terytorialnym jednego z Organizatorów Gry i czy szkoła ta nawiązała współpracę z Organizatorem Gry. 

Jeżeli szkoła ta nawiązała współpracę z jednym z Organizatorów, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą się kontaktować ze Szkołą, aby ustalić czy i na jakich warunkach możliwe jest przystąpienie dziecka do Gry.

Przetwarzanie danych osobowych

Funkcjonowanie Aplikacji oraz uczestnictwo w Grze wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Przetwarzanie tych danych podlega przepisom o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator danych 

W odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach Aplikacji w związku z Grą, Administratorem danych jest Organizator, który dostarczył Użytkownikowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym Politykę Aplikacji, Regulamin oraz Politykę Prywatności Organizatora oraz któremu rodzic lub opiekun prawny Użytkownika wyraził zgodę na udział Użytkownika w Grze.

Pełne dane Administratora danych oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych danego Organizatora znajdują się w dokumentach dostarczonych przez Organizatora za pośrednictwem Szkoły.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika oraz te dane, które Administrator danych może przypisać do danego Użytkownika.

Aby skorzystać z Aplikacji mobilnej konieczne jest zainstalowanie jej na urządzeniu Użytkownika. W chwili instalacji Aplikacji mobilnej gromadzone są dane zawierające identyfikator urządzenia oraz datę i czas rejestracji w systemie.

Gra wymaga przetwarzania danych w Aplikacji, które obejmują:

– ID gracza;

– nick (lub imię i nazwisko, jeżeli zostało podanej jako nick);

– unikatowe ID aplikacji;

– klasa;

– szkoła;

– data i czas utworzenia konta gracza;

– data, godzina oraz informacje o działaniach w systemie informatycznym;

– tryb gry (tryb konkursowy, tryb treningowy);

– informacja o etapie gry;

– czas osiągnięty w każdym z etapów indywidualnie;

– rodzaje odpowiedzi udzielone w quizach;

– data, czas, pora dnia, łączny czas gry;

– poprawność odpowiedzi;

– informacja o zakwalifikowaniu do konkursu;

– średnia poprawnych odpowiedzi w trybie konkurs;

– ilość błędów, rodzaje błędów w danym trybie, grze, konkursie lub etapie;

– ilość i rodzaj najczęściej popełnianych błędów w quizie;

– ilość i rodzaj najczęściej popełnianych błędów przy segregacji;

– informacje o postępach w nauce;

– zajmowane miejsce na tabeli wyników całej klasy;

– zajmowane miejsce na tabeli wyników indywidualnych;

Aplikacja pobiera także dane techniczne, które pobierane są w formie zanonimizowanej. Więcej informacji o metadanych pobieranych przez Aplikację podano w części zatytułowanej „Dane techniczne”.

W celu poprawnej organizacji Gry oraz Konkursu Organizator może przetwarzać także inne dane osobowe poza Aplikacją. Informacje o danych przetwarzanych przez Organizatora poza Aplikacją powinny być określone przez Organizatora w Polityce Prywatności Organizatora. Dane te mogą zawierać:

– imię, nazwisko; 

– imię, nazwisko rodzica lub opiekun prawnego;

– data zgody rodzica;

– data akceptacji regulaminów, polityk i datę przystąpienia do Gry.

Dane szczególnie chronione

Dane szczególnie chronione, określane także jako dane wrażliwe, obejmują kategorie danych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO. Dane te ujawniają, na przykład, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub dane dotyczące zdrowia. 

Aplikacja nie przetwarza danych szczególnie chronionych.

Obowiązek podania danych 

Udział w Grze oraz korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne do realizacji Gry na zasadach opisanych w Regulaminie.

Brak podania danych umożliwiających identyfikację Użytkownika uniemożliwi udział w Grze oraz korzystanie z Aplikacji.

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest poprawna organizacja Gry z użyciem Aplikacji  „Pogromcy Śmieci”, który jest realizowany na zasadach określonych w Regulaminie.

Podstawy przetwarzania danych osobowych są definiowane przez każdego z Organizatorów i powinny zostać określone i udostępnione w Polityce Prywatności Organizatora.

Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane w związku z Grą nie są wykorzystywane do tworzenia profil Użytkowników.

Automatyczne przetwarzanie danych 

Dane osobowe przetwarzane w związku z Grą są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jest to niezbędne do zapewnienia poprawnego działania Gry.

Automatyczne przetwarzanie danych polega na zliczeniu przez Aplikację punktów uzyskanych przez Użytkownika podczas Gry oraz dokonania klasyfikacji i wyłonienia zwycięzców na podstawie uzyskanych punktów.

Działania marketingowe

Dane osobowe przetwarzane w związku z Grą nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Aplikacja nie służy także do przesyłania komunikatów zawierających informacje handlowe.

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych jest definiowany przez każdego z Organizatorów i powinien zostać określony i udostępniony w Polityce Prywatności Organizatora.

Dane w formie elektronicznej, przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, będą przetwarzanie nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych po wygaśnięciu umowy pomiędzy AMM SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Administratorem danych osobowych.

Kopie zapasowe będą przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy po wygaśnięciu umowy pomiędzy AMM SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Administratorem danych osobowych.

Podwykonawcy

Administrator danych osobowych zaangażował inne podmioty do przetwarzania danych osobowych. Podmiotami tymi jest: 

– Szkoła podstawowa, do której uczęszcza Użytkownik i która wspiera kontakt pomiędzy Administratorem danych a Użytkownikami i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, w tym także uczestniczy w pobieraniu dokumentów oraz przekazaniu nagród;

– AMM SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, KRS: 0000314727, NIP: 8951932664, REGON: 020843579, która jest dostawcą Aplikacji;

– Centra Przetwarzania danych, gdzie ulokowane są serwery obsługujące Aplikację;

Administrator danych może zaangażować do przetwarzania danych także inne podmioty. Informacje o pozostałych podmiotach przetwarzających powinny zostać określone i udostępnione w Polityce Prywatności Organizatora.

Obszar przetwarzania

Centra Przetwarzania danych, gdzie ulokowane są serwery obsługujące  Aplikację znajdują się na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy Organizator zamierza przetwarzać dane także na innym obszarze, informacje te powinny być określone w Polityce Prywatności Organizatora.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Aplikację nie są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, które nie za zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku, gdy Organizator zamierza przekazywać dane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, informacje te powinny zostać określone w Polityce Prywatności Organizatora.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO. Prawa te przysługują w zależności od zakresu i celu, w jakim przetwarzane są dane. 

a) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe danej osoby i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),

c) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d) prawo do usunięcia danych osobowych, czyli „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),

e) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, osoba ma prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które były przetwarzane w oparciu o zgodę, przed jej wycofaniem.

Osoba może skorzystać z przysługujących jej praw poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, który został podany w Polityce Prywatności Organizatora.

Osoba jest uprawniona do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia jej praw w zakresie przetwarzania jej danych osobowych (art. 77 RODO).

Dane techniczne

Dane techniczne są pobierane automatycznie jedynie w przypadku wystąpienia błędów w Aplikacji i służą do diagnozowania technicznych przyczyn tych błędów. Są to ustrukturalizowane informacje o Aplikacji i warunkach jej wykorzystywania.

Dane te są pobierane w formie zanonimizowanej i przetwarzane odrębnie od danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w bazie danych Aplikacji. Dane te nie są wystarczające do identyfikacji Użytkownika, dlatego nie stanowią one danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

Dane te obejmują:

– informacje o wersji Aplikacji: unikalne ID wersji aplikacji;

– informacje o sprzęcie: model urządzenia / przeglądarki, rodzaj urządzenia; 

– informacje o systemie: system operacyjny, rodzina systemu operacyjnego, platforma, język systemu, rozmiar pamięci systemowej;

– informacja o trybie edycji, informacja o trybie pełnoekranowym, orientacja ekranu, długość tekstu;

– informacje o urządzeniu graficznym: DPI (liczba punktów obrazu przypadająca na cal), nazwa urządzenia graficznego, typ urządzenia graficznego, dostawca urządzenia graficznego, wersja urządzenia graficznego, pojemność urządzenia graficznego, poziom jakości, rozdzielczość w szerokości i wysokości, częstotliwość odświeżania rozdzielczości, docelowa liczba klatek na sekundę, nazwa aktywnej sceny, nazwa głównej kamery, główna pozycja kamery, główny aparat przedni;

– inne dane techniczne: wersja Unity, wersja oprogramowania, źródło (jako Unity), platforma raportowania, wersja raportująca klienta;

– data wygaśnięcia danych;

– kraj;

Dane te są automatycznie przesyłane przez Aplikację do Unity Technologies, Inc., 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103. Kontakt na terenie Unii Europejskiej z tym podwykonawcą jest możliwy na adres: Unity Technologies Finland OY, Kaivokatu 8 B, 00100 Helsinki, Finland oraz na adres email: DPO@unity3d.com

Dane techniczne są przechowywane przez okres około 90 dni od wystąpienia błędu w Aplikacji.

Inne wykorzystanie Aplikacji  

Osoby, które pobrały Aplikację Mobilną, ale nie uczestniczą w Grze żadnego z Organizatorów i nie mają przyznanego Kodu dostępu, nie mogą korzystać z Aplikacji  .

W takim przypadku Usługodawca będzie przetwarzać na swoich serwerach wyłącznie dane pobrane przy instalacji Aplikacji  , które obejmują identyfikator urządzenia, datę i czas rejestracji w systemie.

W odniesieniu do tych danych administratorem danych osobowych jest Usługodawca: AMM SYSTEMS Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa: Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o.) ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, NIP: 895-193-26-64, Regon: 020843579, biuro@ammsystems.pl, https://ammsystems.pl/. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@ammsystems.pl

Podstawą przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a uzasadnione interesy dotyczą umożliwienia pobrania udostępnionej Aplikacji, zachowania poprawności działania systemu oraz zachowania rozliczalności w systemie.

Z uwagi na zastosowane rozwiązania, dane będą przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, przez okres 12 miesięcy od daty pobrania Aplikacji.

Użytkownikom, o których mowa w tym przypadku, przysługują prawa wynikające z przepisów RODO, które zostały podane w poprzednich częściach niniejszej Polityki Prywatności Aplikacji.

Zmiany w dokumencie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności dla Aplikacji  „Pogromcy Śmieci”.

Usługodawca poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie, udostępniając jednolity tekst dokumentu w Aplikacji.